Jeszcze 50 lat temu w naszej szeroko??ci geograficznej k─?piel raz w tygodniu by??a norm─? zalecan─? przez podr─?czniki ludzkiej higieny. Wsp????cze??nie codzienna k─?piel lub przynajmniej prysznic jest przyzwyczajeniem wi─?kszo??ci ludzi, a r????norodno??─? i ilo??─? zu??ywanych kosmetyk??w i ??rodk??w higieny przyprawia o zawr??t g??owy. Tak??e nasze bli??sze i dalsze otoczenie staje si─? czyste, pachn─?ce i przyjemne.Ô?ĘNie ma w tym ??adnej przesady, ??e my ludzie od jakiego?? czasu zacz─?li??my wymaga─? analogicznych standard??w higieny wobec zwierz─?t, kt??re nam towarzysz─?. Dzi─?ki doskona??ej jako??ci kosmetykom, uwzgl─?dniaj─?cym parametry biochemiczne sk??ry i sier??ci zwierz─?t, mo??emy obecnie k─?pa─? naszego psa czy kota "w miar─? potrzeby", a nie, jak to jeszcze stosunkowo niedawno zaleca??y popularne poradniki "najwy??ej raz na p???? roku". Dzi?? w cenie s─? tak??e pi─?kny wygl─?d i fryzura, wed??ug obowi─?zuj─?cych standard??w mody, niezale??nie od tego czy zwierz─? jest przedstawicielem jakiej?? rasy czy zwyk??ym kundelkiem.