Zapraszam do mojego salonu wszystkich posiadaczy ps??w rasowych oraz wielorasowych.
Oferuj─?: k─?piel, strzy??enie i trymowanie wed??ug wzorc??w FCI, obcinanie pazurk??w, usuwanie insekt??w, czyszczenie uszu oraz fachowe poradnictwo dotycz─?ce piel─?gnacji oraz doboru kosmetyk??w. Ô?ĘPodczas zabieg??w piel─?gnacyjnych nie u??ywam poskramiaczy ani ??rodk??w uspokajaj─?cych.
Zapewniam mi??─? i fachow─? obs??ug─? oraz odpowiednie warunki sanitarne (salon jest dezynfekowany po ka??dym zabiegu). Utrzymuj─? sta??y kontakt z lekarzami weterynarii.
K─?piel i rozczesanie sier??ci w zimie zwi─?ksza jej obj─?to??─? i poprawia komfort cieplny zwierz─?cia. U??ycie do k─?pieli i rozczesania odpowiednich kosmetyk??w zapewnia w??osom i sk??rze w??a??ciw─? struktur─? i ochron─? t??uszczow─?.
W salonie u??ywam profesjonalnych kosmetyk??w 8 in 1 , KW , lub innych wed??ug uznania w??a??ciciela zwierz─?cia.
Prosz─? o wcze??niejsze telefoniczne lub osobiste uzgodnienie terminu wizyty w salonie.

Do zabieg??w piel─?gnacyjnych takich jak trymowanie i strzy??enie pies zostanie wyk─?pany w salonie. Do k─?pieli u??ywam w??a??ciwych dla typu szaty szampon??w i od??ywek, co sprawia, ??e strzy??enie, trymowanie i rozczesywanie sier??ci staje si─? ??atwiejsze i szybsze, a sier??─? uzyskuje w??a??ciw─?, naturaln─? struktur─?.
Systematyczne wizyty w salonie skracaj─? czas zabieg??w piel─?gnacyjnych, sprzyjaj─? poprawie kondycji sier??ci zwierz─?cia, oszcz─?dzaj─? stresu zwi─?zanego z d??ugim strzy??eniem (trymowaniem) i pieni─?dzy w portfelu w??a??cicieli.
Psy z paso??ytami sk??ry s─? poddawane zabiegom dezynsekcyjnym. Ewentualne zmiany sk??rne lub inne zauwa??one przeze mnie zmiany chorobowe s─? konsultowane na bie??─?co z lekarzem weterynarii i sygnalizowane w??a??cicielowi zwierz─?cia.
Pros─? o poinformowanie mnie o nast─?puj─?cych sytuacjach: braku szczepienia przeciwko w??ciekli??nie, chorobach o pod??o??u alergicznym, trudnym charakterze psa, innych okoliczno??ciach mog─?cych wp??ywa─? na z??e samopoczucie psa w trakcie i po zabiegach piel─?gnacyjnych, np. chorobach uk??adu kr─???enia
Swoje us??ugi polecam tak??e psom wielorasowym, kt??re wbrew pozorom bardzo cz─?sto potrzebuj─? zabieg??w piel─?gnacyjnych i mog─? wygl─?da─? jak prawdziwi psi arystokraci.